بارانی بايد

همه چيز گاه اگر کمی تيره می نمايد...

                            باز روشن می شود زود

                     تنها فراموش مکن اين حقيقتی است:

                                  بارانی بايد٬ تا که رنگين کمانی برآيد

           و ليموهايی ترش تا که شربتی گوارا فراهم شود

و گاه روزهايی در زحمت

                تا که از ما،انسان هايی تواناتر بسازد.

خورشيد دوباره خواهد درخشيد، زود

                                              خواهی ديد.

                                                                           کولين مک کارتی

/ 0 نظر / 19 بازدید